KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu;      H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi                        ALTAYÇEŞME MAH. ZÜHAL SK. NO:22-1 34843 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon                      0216 371 61 61         

Fax                             0216 517 20 61

E.posta                     [email protected]  

Web                          www.cemilustamarket.com.tr

Mersis No                 0454 0534 3950 0035

            Yukarıda veri sorumlusu olarak tanımlanan H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (KVKK”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) uyarınca müşterilerimizin şirketimiz ile ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.

            İşbu metin, KVKK’ nın 10. Maddesi gereğince kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği ve alındığının bildirilmesi amacını taşımaktadır.

            KVKK madde 10; “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

KVKK ANLAMINDA GENEL ve TEMEL TANIMLAR

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu. KIRANMAHALLE SK. NO.1 DÜZKÖY YOLU, AKÇAABAT, TRABZON. Adresinde ticari faaliyet sürdüren H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ dir.

Veri kayıt sistemi (VERBİS) ; Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür  iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

KVKK KAPSAMINDA İŞLENECEK, MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

 Şirketimizce, müşterilere ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda  ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

            Kimlik Verileri ; Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri-sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi.

            İletişim Verileri ; Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi). Diğer elektronik iletişim araçlarına dair (zoom,skype, Duo, Google Meet ve bunun gibi iletişim verileri ve bilgileri

            Finansal Veriler; Banka IBAN numarası, hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ödemeye dair diğer vasıtalara dair bilgiler, ücret ve detayları, borç bilgileri.

            Görsel ve İşitsel Veriler; Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

         Diğer Veriler; Fatura, kambiyo evrakı, Sipariş Bilgisi, alışveriş geçmişi bilgileri, ip adres bilgileri, internet sitesi kullanım, giriş/çıkış ve Log kayıtları, el yazı ve imza, talep, şikâyet bilgileri.

 

H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.’NİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

            KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak müşterilerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, alım-satım sözleşmesine bağlı olarak edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu edim yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek diğer işlemlerin ifası,
 • Kurumumuz ile ilişkisi olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi,
 • Hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuatlar kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

            Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır.

            KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

H.C. GIDA UNLU MAM. SAN. İNŞ. TAAH. AMB. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve doğrudan ve/veya dolaylı olarak sözleşmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

            Veri sahibi konumundaki alıcı, müşterinin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tedarikçilerle, hissedarlarla, yetkili satıcılarla, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, etkinlik ve organizasyon, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla,  yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

            KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz öne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

            Veri sahibi, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Şirketimizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

            KVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır. 

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 

VERİ SAHİBİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU

 

            Veri sahibi ya da veri sahibi sayılan kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.cemilustamarket.com.tr/KVKK adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

           

Başvuru hakkında detaylı bilgilendirme aşağıdadır;

 

METOD

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Cemilusta Akçaabat Köfte Balık Restoran

Altayçeşme Mah. Zühal Sk. No:22-1

34843 Maltepe / İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

3.Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Cemilusta sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD. 7

ÜCRET;  Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Cemil Usta Market, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.